ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภรณ์ทิพย์ จันทะนันท์ (แหม่ม)
ปีที่จบ : 2554   รุ่น : 51-54
อีเมล์ : mamphornthip@hotmail.com
เว็บไซต์ : -
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)
ตำแหน่ง : ผู้ตรวจสอบภายใน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 120 หมู่ที่ 3 ชั้น 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

วันที่บันทึกข้อมูล : 28 ก.ย. 2558,15:01 น.   หมายเลขไอพี : 113.53.233.50


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล