ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรียนกับครูชุติมา รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) รหัสวิชา ว 21105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  รหัสวิชา ว 21105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กิจกรรมที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว    enlightenedคลิกที่นี่  https://goo.gl/forms/hQcfrEj7yMRC18N13
ิจกรรมที่ 2 เทคโนโลยีรอบตัว    enlightenedคลิกที่นี่  https://goo.gl/forms/RuPswhDnrcFe1yu32
ิจกรรมที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี enlightenedคลิกที่นี่ https://goo.gl/forms/Aj4mBGwpR8QpOnu63
เรียนกับครูชุติมา รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 21107 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 21107 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

กิจกรรมที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน enlightenedคลิกที่นี่enlightened https://goo.gl/forms/mSyH8sZ3r2QB2FNK2
เรียนกับครูชุติมา ง 20238 (การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชา ง 20238 (การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML)
กิจกรรมที่  1   คลิกที่นี่  enlightenedhttps://goo.gl/forms/L4YTpWWjaRb7bhYG3