ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรียนกับครูชุติมา รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) รหัสวิชา ว 21105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  รหัสวิชา ว 21105 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กิจกรรมที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว    enlightenedคลิกที่นี่  https://goo.gl/forms/hQcfrEj7yMRC18N13
กิจกรรมที่ 2 เทคโนโลยีรอบตัว    enlightenedคลิกที่นี่  https://goo.gl/forms/RuPswhDnrcFe1yu32
กิจกรรมที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี enlightenedคลิกที่นี่ https://goo.gl/forms/Aj4mBGwpR8QpOnu63  
กิจกรรมที่ 4 ระบบทางเทคโนโลยี
 enlightened คลิกที่นี่enlightened https://goo.gl/forms/7QW7ANXx7pPOvpEw2
กิจกรรมที่ 5 วัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน enlightenedคลิกที่นี่enlightenedhttps://goo.gl/forms/zHZei1bWWXduJBfW2
แบบทดสอบกลางภาค  enlightenedคลิกที่นี่enlightenedhttps://goo.gl/forms/TKjNhMnhBL79rkOA2
เรียนกับครูชุติมา รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 21107 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 21107 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

กิจกรรมที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน enlightenedคลิกที่นี่enlightened https://goo.gl/forms/mSyH8sZ3r2QB2FNK2

แบบทดสอบกลางภาค enlightenedคลิกที่นี่enlightened https://goo.gl/forms/qtIfld5r0NQL4TCh1
เรียนกับครูชุติมา ง 20238 (การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชา ง 20238 (การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML)
กิจกรรมที่  1   คลิกที่นี่  enlightenedhttps://goo.gl/forms/L4YTpWWjaRb7bhYG3   


แบบทดสอบกลางภาค enlightenedคลิกที่นี่enlightenedhttps://goo.gl/forms/zYuj8v3tOhOLQweD2
รหัสวิชา ว21106 รายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คู่มือการใช้งาน  KidBright 
https://www.kid-bright.org/files/KB_User%20Guide.pdf?fbclid=IwAR0hR3S68s2EwZ5ll_8e6VBeSVjrn1WCxkpNjaI8kcm8ioBo7bmrlh8wpUc