ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
หมวดหมู่

หมวดหมู่

รายการ

คะแนน

เหรียญ

อันดับ

นักเรียน

ครู

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ  Impromptu Speech ม.1-ม.3

60

ทองแดง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เด็กหญิงกัณฐมณี  แฉล้มลักษณ์นางพัทยา  กวีศักดิ์

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ  Impromptu Speech ม.4-ม.6

76

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

นางสาวธันย์ชนก  ระดมสุขนางพัทยา  กวีศักดิ์

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันกิจกรรม  Spelling Bee ม.1-ม.3

85

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เด็กหญิงนันท์นภัส  เหล่าลือเกียรตินางสาวสุดารัตน์  กองบุบผา

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันกิจกรรม  Spelling Bee ม.4-ม.6

20

เข้าร่วม

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

นางสาวสิริมนต์  บัวบุตรนางสาวสุดารัตน์  กองบุบผา

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการเล่านิทาน  (Story Telling) ม.1-ม.3

82

ทอง

เด็กหญิงนันทัชภรณ์  ลูกจันทร์นางสาวบัวหลง  ปราบพราน

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการเล่านิทาน  (Story Telling) ม.4-ม.6

92

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

นางสาววันทิษา  มีนาคุ้มนางสาวบัวหลง  ปราบพราน

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขัน  Multi Skills Competition ม.1-ม.3

56.5

เข้าร่วม

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เด็กหญิงแพรวา  พงษ์ศิริโสภาพรนางสาวอัญชลี  ยันสำโรง

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขัน  Multi Skills Competition ม.4-ม.6

50

เข้าร่วม

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

นางสาววัชรากรณ์  แก้วหอมนางสาวศิรินญา  ภู่อยู่

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันละครสั้นชวนหัว  (Skit) ม.1-ม.3

74.2

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

เด็กหญิงกนกพร  อันละครว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  อยู่ประยงค์

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันละครสั้นชวนหัว  (Skit) ม.4-ม.6

79.2

เงิน

นางสาวณัฐสุดา  เกตุสุวงษ์ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริพร  อยู่ประยงค์

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาฝรั่งเศส  ม.4-ม.6

75

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

นางสาวปณิตา  แพทย์เมืองจันทร์นางอุทัยวรรณ  นิลสำราญ

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาจีน  ม.1-ม.3

78.33

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เด็กหญิงศุภกานต์  คำทองนางสาวรพีพรรณ  ประมาภรณ์

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาจีน  ม.4-ม.6

83

ทอง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

นางสาวปฐมพร  ศรีคงนางสาวรพีพรรณ  ประมาภรณ์

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น  ม.1-ม.3

72.25

เงิน

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

เด็กชายณัฐวุฒิ  เดชฤทธิ์นายธีระ  วงษ์สง่า

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น  ม.4-ม.6

87

ทอง

ชนะเลิศ

นางสาวอนัญญา  สินธุพันธ์นายธีระ  วงษ์สง่า

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน  ASEAN QUIZ ม.1-ม.3

50

เข้าร่วม

เด็กหญิงพิชชาพัชร  พุทธรอดนางพัทยา  กวีศักดิ์

ภาษาต่างประเทศ

การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน  ASEAN QUIZ ม.4-ม.6

60

ทองแดง

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

นายจารุกิตติ์  นามมีไชยนายธีระ  วงษ์สง่า

 

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.76 KB