ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาษาต่างประเทศ
นางสาวพัฑฒิดา ฟักนิ่ม ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เดือน ตุลาคม 2557
นางสาวพัฑฒิดา ฟักนิ่ม ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น ณ ประเทศญี่ปุ่น เดือน ตุลาคม 2557