กลุ่มแผนงานและงบประมาณ
1. โครงสร้างการบริหารงาน
2. เงินบำรุงการศึกษา
3. การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา