ปีการศึกษา 2564
ปีการศึกษา 2564

        - รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดผลงานนักเรียน รูปแบบเพลง ระดับภาค การประกวดโครงการอัจฉริยะ
ยุวชนประกันภัย ประจำปี 2564

        - รางวัล ระดับดีเยี่ยม การมีผลงานการบูรณาการแนวคิดสู่การปฏิบัติที่ดี ในการเป็นโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
และเทคโนโลยี ตามมาตรฐาน สสวท.

       - รางวัล เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการรณรงค์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ปี 2564