ปีการศึกษา 2563
ปีการศึกษา 2563

  - รางวัล อันดับที่ 1 ระดับยอดเยี่ยม ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษามัธยมศึกษาขนาดใหญ่
ระดับประเทศ 

  - รางวัล ระดับทอง อันดับที่ 1 สถานศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2563 ประเภทสถานศึกษาขนาดใหญ่
ระดับเขตพื้นการศึกษา

  - รางวัล ระดับดีเยี่ยม โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.ระดับ 3 ดาว โครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.  
  - รางวัลเสมา ป.ป.ส. ประเภท ผลงานดีเด่น ระดับเงิน โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข
  - รางวัล องค์การทางสังคมที่มีกิจกรรม ดีเด่น ระดับจังหวัด
  - รางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ระดับเหรียญทอง การคัดเลือกนวัตกรรมการบริหารการจัดการเรียนการสอน
ด้วยวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ฺBest Practice) โรงเรียนในจังหวัดสระบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 

  - รางวัล โรงเรียนดีไม่มีอบายมุข ปีที่ 5 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
  - รางวัล ชนะเลิศ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ "เยาวชนไทย ทำดีถวายในหลวง"

  - รางวัล ชมเชย การประกวดผลงานนักเรียน รูปแบบเพลง ระดับประเทศ การประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย 
  - รางวัล ชนะเลิศ 
การประกวดผลงานนักเรียน รูปแบบเพลง ระดับภาค การประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย 
  - รางวัล ชนะเลิศ การประกวดผลงานนักเรียน รูปแบบเพลง ระดับจังหวัด การประกวดโครงการอัจฉริยะยุวชนประกันภัย