ปีการศึกษา 2562
รางวัลสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562
   - รางวัล ระดับประเทศ สถานศึกษาต้นแบบด้านความปลอดภัยทางถนน 
   - รางวัล ระดับประเทศ สถานศึกษาที่มีคุณภาพในการส่งเสริมการออมและพัฒนาการศึกษาผ่านโครงการ
ธนาคารโรงเรียนเสมือนจริงVirtual School Bank