ปีการศึกษา 2564
นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Portfoio