ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ง 20239 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชา ง 20239  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

แบบทดสอบก่อนเรียน ม.3
https://forms.gle/kTozgBnko1NDzF148


แบบทดสอบหลังเรียน  ม.3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScp19dnd6it5vPJRYwybMmt23R6We8SNIjafOEK0ogyFDmUOQ/viewform
รหัสวิชา ว21106 รายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
คู่มือการใช้งาน  KidBright 
https://www.kid-bright.org/files/KB_User%20Guide.pdf?fbclid=IwAR0hR3S68s2EwZ5ll_8e6VBeSVjrn1WCxkpNjaI8kcm8ioBo7bmrlh8wpUc


แบบทดสอบหลังเรียน  ม.1
https://goo.gl/forms/XT8Vwo5gb3wKiEJP2   คลิกที่นี่
เรียนกับครูชุติมา ง 20238 (การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  รหัสวิชา ง 20238 (การสร้างเว็บเพจด้วยภาษา HTML)
กิจกรรมท้ายบทเรียน   คลิกที่นี่  enlightenedhttps://goo.gl/forms/L4YTpWWjaRb7bhYG3   


แบบทดสอบกลางภาค enlightenedคลิกที่นี่enlightenedhttps://forms.gle/B9c87wm7Yyab7cFb7
เรียนกับครูชุติมา รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 21107 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
รายวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี รหัสวิชา ว 21107 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

กิจกรรมที่ 1 คอมพิวเตอร์ในชีวิตประจำวัน enlightenedคลิกที่นี่enlightened https://goo.gl/forms/mSyH8sZ3r2QB2FNK2

แบบทดสอบกลางภาค enlightenedคลิกที่นี่enlightened https://goo.gl/forms/qtIfld5r0NQL4TCh1
เรียนกับครูชุติมา รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี) รหัสวิชา ว 21181 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
รายวิชาเทคโนโลยี (การออกแบบและเทคโนโลยี)  รหัสวิชา ว 21181 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กิจกรรมที่ 1 เทคโนโลยีรอบตัว    enlightenedคลิกที่นี่  https://goo.gl/forms/hQcfrEj7yMRC18N13
กิจกรรมที่ 2 เทคโนโลยีรอบตัว    enlightenedคลิกที่นี่  https://goo.gl/forms/RuPswhDnrcFe1yu32
กิจกรรมที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี enlightenedคลิกที่นี่ https://goo.gl/forms/Aj4mBGwpR8QpOnu63  
กิจกรรมที่ 4 ระบบทางเทคโนโลยี
 enlightened คลิกที่นี่enlightened https://goo.gl/forms/7QW7ANXx7pPOvpEw2
กิจกรรมที่ 5 วัสดุและเครื่องมือช่างพื้นฐาน enlightenedคลิกที่นี่enlightenedhttps://goo.gl/forms/zHZei1bWWXduJBfW2
แบบทดสอบกลางภาค  enlightenedคลิกที่นี่enlightenedhttps://forms.gle/wVEMgURFYATou65c8
iายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 รหัสวิชา ว21182
https://forms.gle/pZ4SE2iWv26u1hF47https://forms.gle/pZ4SE2iWv26u1hF47