ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

วิชาเอกพลศึกษา           จำนวน  2  อัตรา

                ค่าจ้างเดือนละ  9,140  บาท

ระยะเวลาการจ้าง  1 มิถุนายน  2559  ถึง 30 กันยายน  2559 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก

1.  มีสัญชาติไทย

2.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

3.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

4.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือนความสามารถในการสอน

เป็นอย่างดี

5.  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

6. ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่

เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น

ที่รังเกียจของสังคม

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2559,00:00   อ่าน 960 ครั้ง