ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เจ้าหน้าที่โสตทัศนศึกษา  จำนวน  1  อัตรา

เจ้าหน้าที่ห้องสมุด          จำนวน  1  อัตรา

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือก

     1.  วุฒิการศึกษา  ระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง

     2.  มีสัญชาติไทย

     3.  มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี

     4.  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

     5.  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ และไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน

ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบราชการพลเรือนความสามารถในการสอน

เป็นอย่างดี

    6 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำผิดทางอาญา เว้นแต่

เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็น

ที่รังเกียจของสังคม

อัตราค่าจ้างเดือนละ  9,140  บาท

ระยะเวลาการจ้าง   ( 1 มิถุนายน  2559 – 30 กันยายน 2559)  

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2559,00:00   อ่าน 918 ครั้ง