ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานห้องสมุด

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางวรยา วรคณิตาจารย์
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 097-1395878
อีเมล์ : beeworaya@gmail.com
ที่อยู่ :
23 ม.3 ต.หนองนาก อ.หนองแค จ.สระบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล