ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวบัวหลง ปราบพราน
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0876711496
อีเมล์ : nulovely@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2548 ปริญญาตรี ค.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ สาขาภาษาอังกฤษ
2558 ปริญญาโท ศษ.ม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขาการบริหารการศึกษา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551-2553 ร.ร. เทพศิริทร์ พุแค ครูผู้ช่วย
2553-ปัจจุบัน ร.ร. เทพศิริทร์ พุแค ครู ค.ศ 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ครูที่ปรึกษานักเรียนแลกเปลี่ยน AFS ประเทศไทย
2 จัดทำเว็บไซต์กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ