ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติกา อยู่ประยงค์
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0859009585
อีเมล์ : jar.dspu@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2543 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร.ร. เมืองใหม่
2547 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร.ร. วินิตศึกษา
2550 ปริญญาตรี ศศ.บ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
2551 ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2551-2552 ร.ร. เทพศิริทร์ พุแค ครูอัตราจ้าง
2553-2554 ร.ร. เทพศิริทร์ พุแค พนักงานราชการ
2554-2556 ร.ร. เทพศิริทร์ พุแค ครูผู้ช่วย
2556-ปัจจุบัน ร.ร. เทพศิริทร์ พุแค ครู ค.ศ 1
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 รับผิดชอบฝ่ายงานชุมชน
2 ควบคุมดูแลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน