ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวอัญชลี ยันสำโรง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0863083765
อีเมล์ : anch16_y@hotmail.com
ที่อยู่ :
ุุ61/1 ม. 2 ต. ธารเกษม อ. พระพุทธบาท จ. สระบุรี 18120
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ 2529 ป.6 ร.ร เมธาวีร์วิทยาคม
พ.ศ 2530-2532 ม.3 ร.ร สุธีวิทยา
พ.ศ 2533-2534 ม.5 ร.ร พิบูลวิทยาลัย
พ.ศ 2534 ม.6 กศน. ลพบุรี
พ.ศ 2535-2538 ศศบ. ภาษาอังกฤษ ม. สงขลานครินทร์
พ.ศ 2542-2543 คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา ม. ราชภัฏเทพสตรี (กศบป.)
พ.ศ 2556 ศษม. การสอนภาษาอังกฤษ ม.รามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ 2538 - 2543 ร.ร ปากเพรียววิทยา อาจารย์ 2
พ.ศ 2543 - ปัจจุบัน ร.ร เทพศิรินทร์ พุแค ครู ค.ศ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 คณะกรรมการจัดตารางสอน ฝ่ายวิชาการ
2 แผนงานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ