ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวสุดารัตน์ กองบุบผา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 086-1255012
อีเมล์ : sudarat2202@gmail.com
ที่อยู่ :
175 หมู่ 12 ต. ช่องสาริกา อ. พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
พ.ศ 2540 ปริญญาตรี ค.บ สถาบันราชภัฏพระนคร
พ.ศ 2551 ปริญญาโท ค.ม ม. ราชภัฏเทพสตรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
พ.ศ 2542 - 2553 ร.ร บ้านโป่งเกตุ ครู ค.ศ 2
พ.ศ 2553 - ปัจจุบัน ร.ร เทพศิรินทร์ พุแค ครู ค.ศ 3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1