ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางกรชนก สุวรัตน์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0891890141
อีเมล์ : ssuwarat@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2527 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร.ร. บ้านโคกตูม
2530 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ร.ร. พระนารายณ์
2533 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ร.ร. พิบูลวิทยาลัย
2537 ปริญญาตรี ค.บ. วิทยาลัยครูเทพสตรี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2537-2538 ร.ร. บ้านกันโจรง อาจารย์ 1 ระดับ 3
2539-2542 ร.ร. คชสิทธิกิตติคุณวิทยาคม อาจารย์ 2
2543-2552 ร.ร. สีดาวิทยา ครู ค.ศ 1
2552-2554 ร.ร. เกล็ดลิ้นวิทยา ครู ค.ศ 2
2554-2555 ร.ร. ชัยบาลพิทยาคม ครู ค.ศ 2
2556-ปัจจุบัน ร.ร. เทพศิริทร์ พุแค ครู ค.ศ 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หัวหน้าระดับชั้น ม.2 นักเรียน