ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางนภาพร สอนจรูญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : ภาษาอังกฤษ
เบอร์โทรศัพท์ : 0854216152
อีเมล์ : chananthida10@gmail.com
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2544 ปริญญาตรี ศศ.บ มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก
2544 ป.บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2555 ศษ.ม การสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2548 ร.ร. คลองพูลวิทยา ครูผู้ช่วย
2552 ร.ร. หน้าพระลาน ครู ค.ศ 1
2554 ร.ร. เส้าไห้ฯ ครู ค.ศ 2
2556-ปัจจุบัน ร.ร. เทพศิริทร์ พุแค ครู ค.ศ 2
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 หัวหน้าโครงการ English Program (E.P)