ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวันทนีย์ จันทร์งาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุชีรา โกมโลทก
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสรินทร์ทิพย์ ประชากุล

นายทวีศักดิ์ เมิงขันหมาก
ครู คศ.3

นางอัมภา ไทยจำนงค์ศิลป์

นางสาวสุวารี อุดหนุน

นางสาวประภัสสร ฉินสวัสดิ์พันธุ์
ครูผู้ช่วย

นางอุษา สุวรรณโชติ

นางสาวโชติกา เนตรหาญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุทธิชา ภักดีชุมพล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวพิมใจ ผิวเพ็ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู