ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสุชีรา โกมโลทก
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

นางสรินทร์ทิพย์ ประชากุล

นายทวีศักดิ์ เมิงขันหมาก
ครู คศ.3

นางอัมภา ไทยจำนงค์ศิลป์

นางสาวสุวารี อุดหนุน

นางสาวประภัสสร ฉินสวัสดิ์พันธุ์
ครูผู้ช่วย

นางอุษา สุวรรณโชติ

นางสาวโชติกา เนตรหาญ
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุทธิชา ภักดีชุมพล
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นางสาวพิมใจ ผิวเพ็ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู