ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวบุษบา ประจงแต่ง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายกฤษฎา สกุลพงษ์
ครู คศ.1

นางอนงค์ อารีรักษ์
ครู คศ.3

นางโสภี วงค์ราษฎร์
ครู คศ.3

นางรุ่งนภา สงวนรักษ์
ครู คศ.3

นางศศินา ทองพันธ์
ครู คศ.2

นางสุพัตรา เรืองพิศาล
ครู คศ.2

นางสาวฉัตรวารินทร์ ตาสว่าง
ครู คศ.1

นางสาวกานต์พิชชา จีนแส
ครูผู้ช่วย

นางสาวอมรรัตน์ ป้องกัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุติกาญจน์ วชิระฟูกุล
ครู คศ.1