กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางโสภี วงค์ราษฎร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายกฤษฎา สกุลพงษ์
ครู คศ.1

นางอนงค์ อารีรักษ์
ครู คศ.3
อีเมล์ : dspu.anong@gmail.com

นางสาวบุษบา ประจงแต่ง
ครู คศ.2
อีเมล์ : prajong@yohoo.co.th

นางรุ่งนภา สงวนรักษ์
ครู คศ.3
อีเมล์ : na.run111@hotmail.com

นางศศินา ทองพันธ์
ครู คศ.2

นางสุพัตรา เรืองพิศาล
ครู คศ.2

นางสาวฉัตรวารินทร์ ตาสว่าง
ครู คศ.1

นางสาวกานต์พิชชา จีนแส
ครู คศ.1

นางสาวอมรรัตน์ ป้องกัน
ครู คศ.1

นางสาวชุติกาญจน์ วชิระฟูกุล
ครู คศ.1

นางสาวสุนันทา กลางกุลนารถ