ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอนงค์ อารีรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนพวัลย์ เมืองแสน
ครู คศ.3

นางสาวบุษบา ประจงแต่ง
ครู คศ.2

นางโสภี วงค์ราษฎร์
ครู คศ.3

นางรุ่งนภา สงวนรักษ์
ครู คศ.3

นางศศินา ทองพันธ์

นางนาลอน จริยาธน

นางสาวณัฐณิชา ศิริธร

นางสาวสุพตรา มูลภา

นายกฤษฎา สกุลพงษ์
ครูผู้ช่วย