ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางอนงค์ อารีรักษ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนพวัลย์ เมืองแสน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวบุษบา ประจงแต่ง
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางโสภี วงค์ราษฎร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/10

นางรุ่งนภา สงวนรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางศศินา ทองพันธ์

นางนาลอน จริยาธน

นางสาวณัฐณิชา ศิริธร

นางสาวสุพตรา มูลภา

นายกฤษฎา สกุลพงษ์
ครูผู้ช่วย