ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจิดาภา วชิรศักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางหนึ่งนุช เพ็งพุ่ม
ครู คศ.3

นายนันทิวัฒ์ ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายวิสุทธิ์ อยู่ญาติมาก
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางสาวนันทนา ปิ่นเงิน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวสาวิตรี อินทะใจ
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/3

นางคลองศิล แดงโสภา

นางสาวกนกพรรณ ธรรมวัตร

นายศิริพงษ์ ด้วงเงิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤตติกา ไตรยงค์
ครูผู้ช่วย