ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวจิดาภา วชิรศักดิ์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางหนึ่งนุช เพ็งพุ่ม
ครู คศ.3

นางรัศมี เจษฎารมย์
ครู คศ.3

นายนันทิวัฒ์ ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3

นายวิสุทธิ์ อยู่ญาติมาก
ครู คศ.1

นางสาวนันทนา ปิ่นเงิน
ครู คศ.1

นางสาวสาวิตรี อินทะใจ
พนักงานราชการ

นางคลองศิล แดงโสภา

นางสาวกนกพรรณ ธรรมวัตร

นายศิริพงษ์ ด้วงเงิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤตติกา ไตรยงค์
ครูผู้ช่วย