ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวนันทนา ปิ่นเงิน
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางหนึ่งนุช เพ็งพุ่ม
ครู คศ.3

นายนันทิวัฒ์ ศรีสุวรรณ
ครู คศ.3

นายวิสุทธิ์ อยู่ญาติมาก
ครู คศ.2

นางสาวจิดาภา วชิรศักดิ์
ครู คศ.2

นางคลองศิล แดงโสภา
ครู คศ.3

นางสาวกนกพรรณ ธรรมวัตร
ครู คศ.2

นายศิริพงษ์ ด้วงเงิน
ครูผู้ช่วย

นางสาวกฤตติกา ไตรยงค์
ครูผู้ช่วย

นายเจนบดินทร์ ยศปินตา
ครูผู้ช่วย

นายจิรศักดิ์ ฉิมนอก
ครูผู้ช่วย

นางสาวสาวิตรี อินทะใจ
พนักงานราชการ