ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาววิจิตรา รัตนไชย
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางมนัสนิตย์ อินทรา
ครู คศ.2

นางแก้วใจ เพชรพรรณ
ครู คศ.2

นางสาวพัณณ์ชิตา ธูปหอม
ครู คศ.3

นายจักรพงษ์ วงษ์สง่า
ครู คศ.2

นายรัชพล บุตรดี
ครู คศ.1

นางสาวกรณิศา เหล่าภักดี

นางสาวรุ่งศรี แสนเกษม

นางสาวสุชาวดี กาญจนา

นางสาวเตนรินทร์ หินอ่อน

นางสาวอนิตยา เย็นเจริญ