ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวพัณณ์ชิตา ธูปหอม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายรัชพล บุตรดี
ครู คศ.1

นางมนัสนิตย์ อินทรา
ครู คศ.2

นางสาววิจิตรา รัตนไชย
ครู คศ.3

นายจักรพงษ์ วงษ์สง่า
ครู คศ.2

นางแก้วใจ เพชรพรรณ
ครู คศ.2

นางสาวรุ่งศรี แสนเกษม
ครู คศ.2

นายกิตติศักดิ์ พยุงวงษ์
ครู คศ.1

นางสาวสุชาวดี กาญจนา
ครู คศ.1

นางสาวกัญญารัตน์ ศรีอ่อน
ครูผู้ช่วย

นางสาวชุตินารถ มูลมณี
ครูผู้ช่วย