ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายสมภพ ไตรทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวรินทร ยอดนารี

นายอภิสิทธิ์ บุญรักษา
ครูผู้ช่วย

นายขวัญชัย มันทากาศ
ครูอัตราจ้าง

นายปิยณัฐ แก้วมา
ครูอัตราจ้าง