ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแนะแนว

นางสาวจินตนา ฉายสุวรรณ์
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวณัฐพัทร หอมมาลา
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว

นางสาวสุนิษา พิพัฒนสวัสดิ์
เจ้าหน้าที่งานแนะแนว