ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวอภินุช แก้วทอง

หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวดารัตน์ กำจร

นางสาวกานต์พิชชา สุมาวัน
ครูผู้ช่วย

นางสาวมุกรินทร์ ขวัญเมือง