ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายรังสรรค์ อินทรา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสาวฉัตรนภา วรปัญญา
รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

นางศศิธร วงษ์นุช
ครู คศ.3

นายจำเริญ โล่ห์เงิน
ครู คศ.3

นายณัฐพนธ์ ใยเกษ
ครู คศ.3

นางสมฤดี เฮงทรัพย์กูล
ครู คศ.3

นายพร้อมพล สหนาวิน
ครู คศ.2

นายวิรัตน์ เชาว์สุนทร
ครู คศ.2

นางสาวนีรนุช สิงห์แจ่ม
ครู คศ.2

นางสาวชุติมา เพชรี
ครู คศ.1

นางสาวอรปรีญา เวงวิถา
ครู คศ.1

นางสาววันวิสา อินทร์พันธ์
ครู คศ.1

นายศุภกร ศรีจันทร์สุข
ครูอัตราจ้าง