ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนภาพร สอนจรูญ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นายธีระ วงษ์สง่า
ครู คศ.2

นางสาวสุดารัตน์ กองบุบผา
ครู คศ.3

นางกรชนก สุวรัตน์
ครู คศ.2

นายธีระเดช ผิวผ่อง
ครู คศ.1

นางสาวบัวหลง ปราบพราน
ครู คศ.2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงโชติกา อยู่ประยงค์
ครู คศ.1

นางสาวณฐิดา เหล็กชัย
ครู คศ.1

นางสาวขวัญชนก คำไชย
ครูผู้ช่วย

นางสาวชญานุตม์ สนพลอย

นางสาวกุลธิดา สร้อยสนธิ์
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ ร.ต.อลงกต พิมทุม
ครูผู้ช่วย

นางสาววิรัญญา จึงจรรยา
ครูผู้ช่วย

นางสาวจันทร์จิรา อินธนู
ครูผู้ช่วย

นางสาวอจิมา พิมพ์แก้ว

Ms.Juanita Sabado
English Teacher

Mr.Alfred Ojong A
English Teacher

Mr.Lyle Emerson Sabado
English Teacher

Joelle Eleonre
English Teacher